O-STA

JATA EMONA, d.d., Ljubljana - sprejem v trgovanje na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze d.d. Ljubljana je dne 10.1.2002 na podlagi določil 58.člena Pravil borze sprejela odločbo o sprejemu v prosti trg 3.197.534 navadnih delnic na ime izdajatelja JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 3.197.534.000 SIT, s skrajšano skupno oznako JAMR.

Osnovni kapital je sestavljen iz 3.197.534 navadnih delnic na ime z nominalno vrednostjo 1000 SIT vsaka.

Dne 3.1.2002 je bilo v centralni register vrednostnih papirjev Centralne klirinško depotne družbe d.d. (KDD) vpisanih 3.197.534 navadnih imenskih delnic z oznako JAMR, ki so bile s tem izdane v nematerializirani obliki.

En lot trgovanja je ena delnica, najmanjša enota trgovanja je en lot, ISIN koda je SI 003111109 7, skrajšana skupna oznaka JAMR, prvi dan trgovanja prek BTS: torek, 15.1.2002.