O-STA

SEOnet – javne objave izdajateljev poslej tudi v elektronski obliki

V torek, 15. januarja 2002, je javno začel delovati nov sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana – SEOnet. Uvedba novega sistema je bila dodatno podprta s sprejetjem Sklepa o spremembi podzakonskega akta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ureja področje obveznosti javnih objav, in ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 76/01. Le-ta omogoča praktično izenačitev javnih objav izdajateljev vrednostnih papirjev v časopisju z objavami v elektronski obliki na spletnih straneh borze.

Sistem elektronskega obveščanja (SEO) je sestavljen iz naročniškega dela (SEOin), ki je namenjen izdajateljem vrednostnih papirjev in drugim institucijam trga kapitala, ter javnega dela (SEOnet), ki ga bo vesela predvsem investicijska javnost. Izdajateljem in drugim naročnikom SEOin sistem omogoča vnos standardiziranih obvestil in javno objavo le-teh na SEOnet, investitorjem in drugim uporabnikom pa zgoščenost javnih objav obvestil o cenovno občutljivih informacijah na javno dostopnem mestu. Javne objave so dosegljive na naslovu http://seonet.ljse.si ali preko http://www.ljse.si.

Na SEOnet je med drugim možno spremljati naslednje objave:

- obvestila za javnost družb, ki z borzo sklenejo naročniško razmerje,
- kratka sporočila o javnih objavah tistih družb, ki niso naročniki SEOin in skladno s podzakonskim aktom predhodno posredujejo svoja obvestila za javnost borzi,
- obvestila drugih institucij, ki se naročijo na sistem SEOin.

SEOnet omogoča tudi vpogled v arhiv javnih objav, brskanje po njem pa je z uporabo iskalnikov možno po različnih kriterijih. Obveščenost javnosti še izboljšuje možnost brezplačnega naročanja na sporočila SEOnet o izvedenih javnih objavah, ki jih naročniki tekoče prejemajo, ob koncu trgovalnega dne pa prejmejo tudi dnevni povzetek in uradno tečajnico Ljubljanske borze.

SEOnet je javno dostopna elektronska storitev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ki vsakomur omogoča dostop do poslovnih informacij o družbah, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na borzi, poleg tega pa tudi do javnih objav borze in drugih institucij trga kapitala. Glavni namen nove storitve je izboljšanje obveščenosti javnosti in olajšanje izvajanja javnih objav izdajateljem.