O-STA

Povečano število obveznic Republike Slovenije RS27 v borzni kotaciji

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 15. januarja 2002 sprejel odločbo, da se z naslednjim dnem v borzno kotacijo sprejme 1.290.850 imenskih obveznic RS27 2. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 12.908.500.000 SIT, s skrajšano skupno oznako RS27, s čimer se razširi borzna kotacija teh obveznic na skupno 1.700.000 obveznic RS27 v skupni nominalni vrednosti 17.000.000.000,00 SIT.

Obveznice RS27 2. izdaje so bile izdane v nematerializirani obliki z vknjižbo v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD 15. januarja 2002. Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS27.