O-STA

Sprejem delnic LESNINE, trgovine s pohištvom, na prosti trg

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 16. januarja 2002 na podlagi določil 58. člena Pravil Ljubljanske borze sprejela odločbo o sprejemu v trgovanje na prostem trgu z navadnimi imenskini delnicami družbe družbe LESNINA, trgovina s pohištvom, d. d., Ljubljana, Cesta na Bokalce 40, s skrajšano skupno oznako MILG.

Glavna dejavnost družbe je trgovina na drobno s pohištvom. Osnovni kapital je sestavljen iz 76.495 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 38.000 SIT vsaka. Delnice so bile 19. decembra 2001 vpisane v centralni register vrednostnih papirjev Centralne klirinško depotne družbe d.d. (KDD) in s tem izdane v nematerializirani obliki. Prvi dan trgovanja prek BTS je petek, 25.1.2002.