O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS29 1. izdaja v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 18. januarja 2002 sprejel odločbo o sprejemu 102.780 imenskih obveznic RS29 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 10.278.000,00 EUR, s skrajšano skupno oznako RS29, v borzno kotacijo.

Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD 15. januarja 2002. Dospetje obveznic je 15. januar 2012. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, vsakega 15.1.. Obresti se obračunavajo po fiksni 5,375 % letni obrestni meri na linearni način. Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je petek, 25. januar 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS29.