O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS31 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 18. januarja 2002 sprejel odločbo o sprejemu 294.768 imenskih obveznic RS31 izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 2.947.680.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS31, v borzno kotacijo.

Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD 15. januarja 2002. Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri TOM + 4,7% na konformni način. Dospetje obveznic je 15. januar 2007. Glavnica obveznic se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti 15.1.2007, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj vsakega 15.1.. Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je petek 25. januar 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS31.