O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS28 1. izdaja v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 18. januarja 2002 sprejel odločbo o sprejemu 1.050.000 imenskih obveznic RS28 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 10.500.000.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS28, v borzno kotacijo.

Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD 15. januarja 2002. Dospetje obveznic je 15. januar 2005. Glavnica obveznic se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti na datum dospetja, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj vsakega 15.1.. Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri TOM + 4,2% na konformni način.Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je petek 25. januar 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS28.