O-STA

Začetek trgovanja z delnicami PID VIPA INVEST d.d.

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 22. januarja 2002 na podlagi določil 67. člena Pravil Ljubljanske borze sprejela odločbo o sprejemu 104.268.115 navadnih delnic na ime družbe VIPA INVEST Pooblaščena investicijska družba d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, s skrajšano oznako VI0N, v skupni nominalni vrednosti 10.426.811.500 SIT, v prosti trg borze.

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za trgovanje z delnicami na prostem trgu Ljubljanske borze bo začetek trgovanja z navedenimi delnicami v torek, 29. januarja 2002.

Vsi ostali podatki o delnicah in izdajatelju so razvidni iz objave prve strani prospekta v Financah 23. januarja 2002 in prospekta za sprejem delnic na prosti trg.