O-STA

Sprejem trimesečnih zakladnih menic 45. izdaje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 25. januarja 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo trimesečne zakladne menice na ime 45. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 4.500.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile 24. januarja 2002 izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD. Dospelost trimesečnih zakladnih menic je 25. april 2002. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je TZ45, ISIN koda je SI 000990130 5. Prvi dan trgovanja prek BTS je sreda, 30. januar 2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.