O-STA

Kakšne spremembe prinaša novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

Državni zbor RS je konec meseca marca sprejel nov Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT). Zakon bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu.

Razlogi za sprejem novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) so po mnenju zakonodajalca predvsem v zaščiti slovenskega trga dela v času gospodarske krize, v preprečevanju zlorab delovnopravne zakonodaje in v večji jasnosti in preglednosti zakonodaje s tega področja.

Cilji, ki so si jih pisci zakona zastavili s spremembo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so:

 • Poenotenje zakonodaje s področja zaposlovanja in dela tujcev z zakonodajo EU
 • Regulacija dostopa do trga dela glede na vrsto oziroma namen dela
 • Selektivnost pri omejevanju dostopa do zaposlitve in dela
 • Združevanje pravice do prostega dostopa na trg dela s pravico do prebivanja
 • Omogočiti zaposlovanje in delo tujcem, če delodajalcem ni mogoče zagotoviti domačih delavcev
 • Nadzor nad zaposlovanjem in delom tujcev v Sloveniji
 • Ureditev področja nastanitve tujcev, ki opravljajo delo pri domačih ali tujih delodajalcih v RS


Sprejeti Zakon zaposlovanju in delu tujcev zagovarja in uveljavlja predvsem načela enake obravnave tujih in domačih delavcev v zvezi z delovnopravnimi pogoji, prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani RS in načelo zagotavljanja enake obravnave državljanov držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije.

Glavne novosti Zakona o zaposlovanju in delu tujcev:

 • Osebno delovno dovoljenje za tri leta, bo lahko pridobil tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno poklicno kvalifikacijo v RS že po najmanj 20 mesečni neprekinjeni zaposlitvi pri kateremkoli delodajalcu (prej je veljalo: dve leti neprekinjena zaposlitev pri istem delodajalcu)
 • Glede podaljšanja dovoljenja za zaposlitev se zaostrujejo pogoji. Zavod za zaposlovanje bo po novem, tudi pri podaljšanju dovoljenj za zaposlitev, preverjal ali je delodajalec v zadnjih 6 mesecih pred vložitvijo vloge, obračunaval davke za dohodke iz delovnega razmerja ter poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
 • Delodajalec tujca, za katerega je pridobil delovno dovoljenje, ne bo mogel več odjaviti iz socialnega zavarovanja pred iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja, ne da bi pred tem na Zavodu za zaposlovanje odjavil delo tujca. Ob odjavi dela tujca bo moral delodajalec vrniti delovno dovoljenje in priložiti dokazilo, iz katerega bo razvidno, da je delovno razmerje prenehalo in da je tujec s tem seznanjen;
 • Novi zakon ukinja sezonsko delo v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu.
 • Zakon ohranja inštrument kvote delovnih dovoljenj za zaščito slovenskega trga. Kvote se bodo sprejemale na podlagi stanja in gibanj na trgu dela.
 • Tujec, ki je v Sloveniji ustanovil gospodarsko družbo in za zastopnika imenoval tujca, bo moral po novem zakonu izkazati lastništvo ali najem poslovnih prostorov ter investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000,00 EUR za zagon gospodarske družbe.
 • Gospodarske družbe, ki že poslujejo, bodo morale v postopku pridobivanja delovnega dovoljenja za zastopnika družbe dokazati, da poslujejo že 6 mesecev in redno plačujejo davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela.
 • V zakonu je na novo dana možnost prekinitve postopka izdaje delovnega dovoljenja na podlagi izrečene kazni za prekršek oviranja inšpekcijskega nadzora in zaradi suma storitve kaznivih dejanj (trgovina z ljudmi, zaposlovanje na črno...)
 • Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in begunci imajo po novem zakonu prost dostop do trga dela zaradi svojega statusa.
 • Zakon omogoča prost dostop do trga dela tudi ožjim družinskim članom slovenskega državljana, tujcem slovenskega rodu do 3. kolena v ravni vrsti in rezidentom za daljši čas v drugih državah EU, po enem letu prebivanja v RS.
 • Bistveno bolj je olajšan dostop do trga dela visokokvalificiranim delavcem. Zakon uvaja Modro karto EU v primeru zaposlitve visokokvalificiranega tujca v Sloveniji. Zavod za zaposlovanje v takem primeru, ne bo izdal delovnega dovoljenja,ampak bo na zahtevo upravne enote le preveril pogoje in izdal soglasje k Modri karti EU.
 • Delodajalci, ki bodo zaposlovali tujce ali tisti za katere tujci opravljajo delo in, ki jim bodo zagotavljali nastanitev, bodo delavcem dolžni zagotavljati minimalne bivanjske in higienske standarde. To področje bo posebej urejal podzakonski predpis.

V podjetju DATA d.o.o., smo še posebej skrbno spremljali obravnave Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Ena od storitev, ki jih ponujamo podjetnikom, je tudi pridobivanje delovnih dovoljenj za delo v Sloveniji in se zato z zakonodajo, ki pokriva področje dela in zaposlovanja tujcev, srečujemo praktično vsak dan. Razveselili smo se odprave nekaterih administrativnih ovir pri pridobivanju delovnih dovoljenj, lažjemu in bolj preglednemu pridobivanju osebnih delovnih dovoljenj in tudi ureditvi bivalnih in higienskih standardov tujih delavcev v Sloveniji. Z dejansko uveljavitvijo Zakona o tujcih bomo pripravili tudi svetovanja s področja zaposlovanja tujih delavcev v Sloveniji in upamo, da se jih bodo podjetniki, ki zaposlujejo tujce v Sloveniji posluževali, saj iz izkušenj vemo, da se z dobrim informiranjem vseh udeležencev v postopku, lahko bistveno skrajšajo postopki pridobivanja delovnih dovoljenj.


Ekipa DATA