O-STA

Skupščina ZM bo 23. maja

Maribor, 21. april 2011 - Jutri bo Zavarovalnica Maribor (ZM) v Uradnem listu objavila sklic skupščine delničarjev. S tem se uradno začne postopek za izvedbo dokapitalizacije. ZM se bo dokapitalizirala za 12,8 milijonov evrov ter s tem izpolnila zahteve odredbe Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) iz septembra 2009. Dokapitalizacija je namenjena zagotovitvi kapitalske ustreznosti v skupini premoženjskih zavarovanj zaradi katastrofalnih neurij v letu 2008 in 2009 ter zaradi povečanja škodnih rezerv za zagotavljanje varnosti zavarovancev ZM v prihodnje, odredbo o dokapitalizaciji pa je sprejela Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) septembra 2009. Dokapitalizacija bo izvedena do 1. junija 2011.

Na predlogu dnevnega reda je še seznanitev delničarjev s potrjenim letnim poročilom družbe ZM za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2010 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Skupščina se bo seznanila tudi z ugotovitvijo, da je ZM v letu 2010 ustvarila bilančni dobiček v znesku 9,004.806,48 EUR, ki ostane nerazporejen. Skupščina bo podelila razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Dodatno se bo skupščina seznanila z letnim poročilom Službe notranjega revidiranja ZM za leto 2010 in mnenjem nadzornega sveta družbe k temu poročilu.

Delničarji bodo obravnavali še predlog za imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011, ki je na predlog nadzornega sveta ZM revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Sicer je ZM skladno z odredbo AZN do 30. oktobra 2009 izvedla dokapitalizacijo ZM v višini 14,2 milijonov evrov. V tokratni dokapitalizaciji bo ZM razpisala 2.238.893 navadnih (rednih) kosovnih delnic po vrednosti 5,7172 evra za posamezno delnico. Prednostno pravico za vpis in vplačilo delnic imajo po Zakonu o gospodarskih družbah obstoječi delničarji. Skupščina bo predlog za dokapitalizacijo obravnavala 23. maja 2011.

Več informacij: pr@zav-mb.si, 02 2332 572