O-STA

Bruto dividenda Gorenjske banke za leto 2010 skupaj znaša 70 evrov na delnico

Brdo pri Kranju, 19. maja - Skupščina delničarjev Gorenjske banke je danes potrdila vse predlagane sklepe, med drugim tudi uporabo bilančnega dobička, po kateri bo banka izplačala dividende v višini 41 evrov na delnico, ob tem, da je bila vmesna dividenda v višini 29 evrov na delnico že izplačana, kar skupaj pomeni 70 evrov.

Med bankami, ki poslujejo v Sloveniji, je Gorenjska banka v letu 2010 po ustvarjenem dobičku pred obdavčitvijo zasedla 2. mesto, na 3. mestu je po velikosti kapitala, po velikosti bilančne vsote pa je obdržala 10. mesto. Njen dobiček pred obdavčitvijo je dosegel 25 milijonov evrov, po odbitju davka iz dohodka pa je znašal 21 milijonov evrov. Donosnost kapitala pred obdavčitvijo je bila tako 7,08-odstotna, donosnost aktive pa je znašala 1,31 odstotka, medtem ko sta bila oba kazalnika, ki jih za leto 2010 izkazuje slovenski bančni sistem, negativna. Višja od panožnega povprečja, ki znaša 11,30 odstotka, je tudi kapitalska ustreznost banke, ki je konec leta 2010 dosegla 13,88 odstotka.

Upoštevaje dobre rezultate, višino dobička ter ugoden likvidnostni položaj banke, pa tudi zakonska določila, je Gorenjska banka 1. marca izplačala za 8.865.329,00 evrov vmesnih dividend, kar pomeni bruto dividendo v višini 29 evrov na delnico. Od 12.560.881,71 evra bilančnega dobička, o uporabi katerega je odločala današnja skupščina, pa bo izplačilu dividend namenjenih še 12.533.741,00 evrov oziroma 41 evrov na delnico. Delničarjem bodo dividende izplačane 20. junija 2011. Preostali del bilančnega dobička, ki znaša 27.140,71 evra, bo prenesen v naslednje leto.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom banke in s pozitivnim mnenjem revizorja, potrdila je poročilo nadzornega sveta o preveritvi, potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila, iz katerega je bilo razvidno, da je banka v letu 2010 poslovala uspešno. Skupščina je zato hkrati potrdila in odobrila tudi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podelila razrešnico.

Na 23. skupščini Gorenjske banke je bilo sicer prisotnih 85,59 % glasov s pravico do glasovanja, soglasno pa so bili potrjeni vsi predlagani sklepi.