O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS34 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 20. februarja 2002 sprejel odločbo o sprejemu 1.691.000 imenskih obveznic RS34 1.izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 16.910.000.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS34, v borzno kotacijo.

Obveznice vsebujejo pravico izdajatelja, da od 18. februarja 2005 predčasno odplača glavnico, delno ali v celoti v skladu s pogoji iz prospekta. Dospetje obveznic je 18. februar 2007. Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri TOM + 4,2 % na konformni način. Glavnica obveznic se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti dne na datum dospetja oziroma v delni nominalni vrednosti z enim ali več predčasnimi odplačili, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj vsakega 18. februarja. Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS34.

Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je torek, 26. februar 2002.