O-STA

Ustanovitev turistične agencije

V tem dopustniškem obdobju, se marsikdo odloči za aktiven dopust tudi s pomočjo ponudb potovanj, ki jih ponujajo turistične agencije. V Sloveniji je v registru podjetij AJPES v tem trenutku vpisanih 109 podjetij, katerih glavna dejavnost je dejavnost turističnih agencij. Izbire je veliko, vsaka turistična agencija pa se trudi, da bi bila s ponudbo storitev unikatna, zanimiva in, da bi pri koristnikih njenih storitev zapustila nepozaben vtis na odlično organizirano in vodeno dopustniško in popotniško doživetje.

Kljub temu, da je na tako majhnem prostoru kot je Slovenija toliko turističnih agencij, pa na naši VEM točki opažamo interes po ustanavljanju podjetij s turistično dejavnostjo.

Kako se ustanovi turistična agencija?

Dejavnost turističnih agencij je v Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 vpisana pod šifro 79., kamor spadajo dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti. Šifre dejavnosti so v SKD08 razvrščene takole:

79.110 - Dejavnost potovalnih agencij

79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Več o vsebini dejavnosti si lahko preberete na tej povezavi http://data.si/sl-SI/1448/brezplacna-ustanovitev-podjetja-s-p-in-d-o-o-in-svetovanje-pred-ustanovitvijo-podjetja-dejavnosti-podjetja, kjer boste našli tudi informacijo, da spadajo turistične dejavnosti med regulirane dejavnosti SKD08. To pomeni, da morajo podjetniki, ki registrirajo dejavnosti pod šifro 79, za opravljanje te dejavnosti pridobiti licenco Gospodarske zbornice Slovenije. Licenco morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti tako samostojni podjetniki kot tudi družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Postopek za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti, lahko podjetnik prične, po uspešno opravljeni registraciji podjetja in vpisu podjetja v register AJPES.

Katere dokumente mora podjetnik priložiti na GZS za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti?

1. Obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti

2. Izpis podjetja iz Poslovnega registra AJPES

3. Za poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost, se priloži k vlogi dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (najem, nakup), podpisana izjava predlagatelja.

4. Za osebo, ki vodi dejavnost, se predloži potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje (naslov: Kazenska evidenca, Zupančičeva 3, Ljubljana), spričevalo o zaključeni izobrazbi , dokazila o delovnih izkušnjah pri delovanju v turistični agenciji, prodaji aranžmajev...

5. Zavarovanja:

a) Sklenjeno pogodbo z zavarovalnico-garantno pismo za primer nesolventnosti

b) Garancija ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti

Vlogo z dokazili se pošlje na naslov Turistična gostinska zbornica pri GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom Licence za turistične agencije. Vloge pristojna zbornica obravnava enkrat mesečno. Zbornica podjetnikom zaračuna odločbo o podelitvi licence in certifikata, ki v tem trenutku znaša 190,58 EUR.

Povzetek postopkov:

1. Brezplačno registracijo podjetja (s.p. ali d.o.o.), bodoči podjetniki opravijo brezplačno na VEM točki. Za registracijo podjetja na VEM točki DATA, podjetniki potrebujejo termin za registracijo (klic na tel. št. 01 6001 530 ali data@data.si). Določenega dne pride podjetnik na registracijo z osebnim dokumentom, samostojni podjetnik pa tudi z davčno številko. Podjetniški svetovalec zanj izpolni vse dokumente in mu svetuje v postopku registracije. Podjetnik dokumente podpiše in v nekaj dneh (samostojni podjetnik naslednji dan od datuma ustanovitve, ki ga je predlagal na registraciji), prejme po pošti sklep o vpisu v poslovni register AJPES. Več o postopkih registracije podjetja na http://data.si/sl-SI/1434/brezplacna-ustanovitev-podjetja-s-p-in-d-o-o-in-svetovanje.

2. Po vpisu v poslovni register, se lahko začne s postopkom za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije.

V podjetju DATA d.o.o. vam nudimo celoten nabor storitev, ki jih boste potrebovali pri zagonu vašega poslovanja, kar vključuje tudi podjetniško in davčno svetovanje, računovodski servis, pripravo pogodb, splošnih pogojev, internih aktov in drugih dokumentov, ki jih boste kot turistična agencija potrebovali za svoje poslovanje.

Zapisala: Bogdana Rejc