O-STA

Mnenje uprave družbe Zavarovalnice Maribor d.d. glede ponudbe za odkup vseh delnic družbeNa podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Zavarovalnice Maribor delniške zavarovalne družbe, Maribor, Cankarjeva 3, 2507 Maribor


o b j a v l j a m n e n j eglede javne ponudbe, ki jo je dne 11. 7. 2011 podala družba Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor za odkup vseh delnic izdajatelja družbe Zavarovalnica Maribor, delniška zavarovalna družba, Maribor, Cankarjeva 3, 2507 Maribor.

Uprava družbe Zavarovalnice Maribor d.d. (v nadaljevanju: ciljna družba) je dne 11. 7. 2011 prejela prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Zavarovalnica Maribor d.d. s strani družbe Nova KBM d.d. (v nadaljevanju: prevzemnik).

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje uprava družbe naslednje mnenje:

 • Uprava ciljne družbe ocenjuje, da se poslovna politika ciljne družbe ne bo spremenila ter da je v teku reorganizacija ciljne družbe skladno z vizijo o nadaljnjem razvoju družbe. Z reorganizacijo se bo širila in izboljšala ponudba in kvaliteta storitev in se s tem ustvarjal večji dobiček.
  • Uprava ciljne družbe nadalje ocenjuje, da morebitna izvedba prevzemne ponudbe ne bo imela večjih posledic na zaposlovanje in na kraje opravljanja poslov. Spremembe kraja opravljanja poslov se ne načrtuje. Prevzemnik sicer načrtuje iskanje sinergij na področju marketinga, strateškega komuniciranja, upravljanja s kadri ter na področju splošnih poslov v funkciji optimizacije procesov, vendar tone bo vplivalo na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri ciljni družbi po končanem prevzemu.
  • Med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni nobenih dogovorov glede prevzemne ponudbe.
  • Med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  • Člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, podajajo sledečo izjavo:
   • Drago Cotar - predsednik uprave - ne namerava sprejeti prevzemne ponudbe;
   • Srečko Čarni- član uprave - ne namerava sprejeti prevzemne ponudbe;
   • Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe z revizorjevim pozitivnim mnenjem je bilo objavljeno dne 4. 5. 2011 na spletnem naslovu ciljne družbe http://www.zav-mb.si/o-podjetju/poslovanje/letno-porocilo-2010/(letno poročilo 2010).
   • Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31. 12. 2010 znašala 7,62 evrov;
   • Bilančni dobiček je na dan 31. 12. 2010 znašal 9.004.806 evrov.Mnenje o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe, hkrati z objavo, posredovala predstavnikom delavcev in jih pozvala k podaji mnenja o učinkih prevzemne ponudbe na zaposlovanje.


Mnenje je dne 19. 7. 2011 objavljeno na Seo-netu ter na uradnih spletnih straneh ciljne družbe, kjer bo dostopno do zaključka prevzemnega postopka po tej prevzemni ponudbi.ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.

Uprava družbe:

Drago Cotar - predsednik uprave

Srečko Čarni - član uprave- delavski direktor

mag. David Kastelic - član uprave

Marko Planinšec - član uprave

mag. Borut Celcer - član uprave


mag. Natalija Postružnik, direktorica | Zavarovalnica Maribor d.d. | Služba za odnose z javnostmi | Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor | T: +386 2 2332 387 | F: +386 2 2332 523 | E: natalija.postruznik@zav-mb.si | www.ZavarovalnicaMaribor.si | 080 19 20 | ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN MI Z VAMI

Spremljajte nas na: twitterju - http://twitter.com/ZavMb in na: facebooku - http://www.facebook.com/zavarovalnica.maribor