O-STA

Zakaj in kako se podjetje identificira za namene DDV?

Družba, samostojni podjetnik ali druga pravna oseba (v nadaljevanju podjetje) z vpisom v sodni, poslovni ali drugi register pridobi davčno številko, ki je edinstvena. Vendar s samo registracijo podjetja ni pridobljena tudi identifikacijska številka za namene DDV, s katero podjetja pridobijo določene pravice in tudi obveznosti s področja obdavčevanja prometa svoje dejavnosti (Zakon o davku na dodano vrednost v nadaljevanju ZDDV-1). Slovenska identifikacijska številka za DDV je davčna številka s predpono SI.

Vsako podjetje je dolžno pristojnemu davčnemu organu samo prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazca DDV-P2 (SLO podjetja) in DDV-P3 (tujci)) - preko portala eDavki ali eVEM.

Poleg navedenega zahtevka je podjetje dolžno priložiti tudi določene podatke in dokazila o opravljanju obdavčljive dejavnosti, zaposlovanju, poslovnih prostorih itd.

Obvezna identifikacija za namene DDV je v naslednjih primerih:

  1. presežen ali bo presežen obdavčljivi promet (25.000 €) v 12 zaporednih mesecih; seštevek:
    • obdavčenih dobav blaga in storitev;
    • oproščenih transakcij pri izvozu, oproščenih transakcij v zvezi z mednarodnim prevozom, oproščenih transakcij, ki se obravnavajo kot izvoz ter oproščenih storitev posrednikov;
    • transakcij z nepremičninami, zakonsko točno določenih finančnih transakcij ter zavarovalnih storitev, razen če so te transakcije postranske transakcije.

OP: obdavčljivi promet se ne všteva odtujitev osnovnih sredstev.

  1. če podjetje opravlja pridobitve blaga znotraj Skupnosti (in skupni znesek njegovih pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 evrov), razen če gre za transakcije, ki niso predmet obdavčitve v skladu s 4. členom ZDDV-1 (transakcije, ki niso predmet obdavčitve).
  2. če podjetje, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/1121ES izključno prejemnik storitev in vsak davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena dolžan plačati DDV.

Prostovoljno pa se lahko za DDV identificirajo tudi druga podjetja (ki ne izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje za obvezno, tudi t.i. mali davčni zavezanci), vendar morajo svojo izbiro vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

O prenehanju identifikacije za DDV pristojni davčni organ odloči po prejemu zahtevka davčnega zavezanca za prenehanje ali po uradni dolžnosti (npr. zaprtje podjetja).

Če davčni organ ugotovi, da obstaja sum zlorabe identifikacije za namene DDV ali če ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV, lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV.

Avtor: Sabina Dimnik, DATA