O-STA

Sprostitev trgovanja in povečano število delnic Arkade Ena ter izključitev iz prostega trga Arkade Dva in Arkade Tri

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 7. marca 2002 odločila, da se:

- z naslednjim dnem v trgovanje na prostem trgu dodatno sprejme 36.195.367 navadnih imenskih delnic družbe Arkada Ena, Pooblaščena investicijska družba, d. d., Dunajska 156, Ljubljana, z oznako AR1N, v skupni nominalni vrednosti 3.619.536.700 SIT. Hkrati se sprosti trgovanje na prostem trgu borze z navedenimi delnicami, katerih skupno število znaša 66.406.092 delnic.

- Z istim dnem se izključijo iz prostega trga delnice z oznako AR2N in AR3N. Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo začasno zaustavljeno 27. februarja 2002 zaradi izvedbe postopka pripojitve družb Arkada Dva, PID, d.d in Arkada Tri, PID, d. d., k prevzemni družbi Arkada Ena, PID, d. d.. Navedena pripojitev je bila 25. februarja 2002 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, s čemer sta družbi prenehali obstajati kot pravni osebi, njuni delničarji pa so 7. marca 2002 prejeli ustrezno število delnic prevzemne družbe z oznako AR1N.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 25. februarja 2002 v sodni register pri izdajatelju vpisalo pripojitev navedenih družb in povečanje osnovnega kapitala izdajatelja, ki po vpisu znaša 6.640.633.700 SIT SIT.