O-STA

Izključitev delnic PPC Gorenjski sejem, d. d. ter Veletrgovine Potrošnik, d. d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 15. marca 2002 sprejela odločbo, da se z 18. marcem 2002 iz trgovanja na prostem trgu izključijo:

- redne delnice z oznako GSKG izdajatelja PPC Gorenjski sejem, Kranj, d. d., Stara cesta 25, Kranj ter
- redne delnice z oznako POMG izdajatelja Veletrgovina Potrošnik, d. d., Arhitekta Novaka 2, Murska Sobota.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo začasno zaustavljeno 3. januarja 2002 zaradi vpisa sklepa o pripojitvi družb k prevzemni družbi Živila Kranj, d. d., Naklo, v sodni register. Na podlagi navedenega sklepa sta pripojeni družbi prenehali obstajati kot pravni osebi, njuni delničarji pa so za delnice GSKG ter POMG skladno z menjalnim razmerjem, navedenim v pripojitveni pogodbi, prejeli ustrezno število delnic prevzemne družbe.

Borza je 14. marca 2002 od KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d. d., Ljubljana, prejela odločbi o izbrisu delnic izdajateljev z oznako GSKG ter POMG zaradi izvedbe pripojitve iz centralnega registra vrednostnih papirjev KDD.