O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS36 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 20. marca 2002 sprejel odločbo o sprejemu 379.000 imenskih obveznic RS36 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 3.790.000.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS36, v borzno kotacijo.

Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je torek, 26. marca 2002. Dospetje obveznic je 18.03.2005. Obresti se obračunavajo po fiksni 9% letni obrestni meri na linearni način. Glavnica obveznice se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti na datum dospetja, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 18.03..

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS36.