O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS35 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 20. marca 2002 sprejel odločbo o sprejemu 1.400.000 imenskih obveznic RS35 1. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 14.000.000.000,00 SIT, s skrajšano skupno oznako RS35, v borzno kotacijo.

Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je torek, 26. marec 2002. Obveznice vsebujejo določilo, ki daje izdajatelju od 18. marca 2005 dalje pravico do predčasnega odplačila glavnice, delno ali v celoti. Obveznice ne vsebujejo pravice kupca do predčasnega unovčenja svoje terjatve. Dospetje obveznic je 18. marec 2007. Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri TOM + 4,2 % na konformni način. Glavnica obveznic se izplača v enkratnem znesku v nominalni vrednosti na datum zapadlosti oziroma v delni nominalni vrednostni z enim ali več predčasnimi odplačili, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj vsakega 18.03..

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS35.