O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami KRONA KRONA, PID, d. d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 25. marca 2002 sprejela odločbo, da se z naslednjim dnem zaradi varstva interesov investitorjev začasno zaustavi trgovanje na prostem trgu z rednimi delnicami z oznako KR0N, izdajatelja KRONA KRONA, Pooblaščena investicijska družba, d. d., Ljubljana, Tržaška 116.

DUS KRONA, d. o. o., ki je pooblaščena za upravljanje zgoraj navedene PID, je borzo tega dne obvestila, da je bil sklep o vpisu preoblikovanja zgoraj navedene PID v redno delniško družbo KRONA HOLDING, finančna družba, d. d., Štefanova 13A, 19. marca 2002 vpisan v sodni register.

Začasna zaustavitev trgovanja bo predvidoma trajala do prejema ustrezne odločbe KDD o opravljeni zamenjavi za delnice nove družbe v centralnem registru ter ustrezne obravnave izključitve delnic z oznako KR0N iz trgovanja na prostem trgu.