O-STA

Sprejem dvanajstmesečnih zakladnih menic 12. izdaje v segment

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 29. marca 2002 sprejela odločbo, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo dvanajstmesečne zakladne menice na ime 12. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 4.000.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne 28. marca 2002. Dospelost dvanajstmesečnih zakladnih menic je 27. marec 2003. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je DZ12, ISIN koda je SI 000990144 6. Prvi dan trgovanja prek BTS bo v četrtek, 4.4.2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.