O-STA

Sprejem trimesečnih zakladnih menic 47. izdaje v segment

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 29. marca 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo trimesečne zakladne menice na ime 47. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 5.500.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD 28. marca 2002. Dospelost trimesečnih zakladnih menic je 27. junij 2002. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je TZ47, ISIN koda je SI 000990143 8. Prvi dan trgovanja prek BTS bo v četrtek, 4.4.2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.