O-STA

Sprejem obveznic Republike Slovenije RS33 v borzno kotacijo

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je 2. aprila 2002 sprejel odločbo o sprejemu 248.716 imenskih obveznic RS33 izdajatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, v skupni nominalni vrednosti 127.166.003,64 EUR, s skrajšano skupno oznako RS33, v borzno kotacijo.

Z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD so bile obveznice 22. marca 2002 izdane v nematerializirani obliki. Obveznice ne vsebujejo pravice izdajatelja do odpoklica pred dospelostjo in pravice kupca do predčasnega vnovčenja svoje terjatve. Dospetje obveznic je 31. december 2022. Obresti se obračunavajo po fiksni 8% letni obrestni meri na linearni način. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, obresti pa se plačujejo štirikrat letno, 20.1., 20.4., 20.7. in 20.10., zadnji dan dospelosti plačila obresti je 20. januar 2023. Obresti in glavnica se izplačujejo v tolarski protivrednosti, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR, veljavnem na dan dospetja, oziroma v EUR, če postane EUR zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. ISIN koda obveznic je SI 000210164 8. Datum začetka trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji je torek, 9. april 2002.

Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS33.