O-STA

PORTAL – nagrada Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika

V četrtek, 11. aprila 2002, sta Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Gospodarski vestnik, podpisali pogodbo o dolgoročnem sodelovanju na področju spremljanja in nagrajevanja kvalitetnega obveščanja izdajateljev. Poglavitni namen njunega sodelovanja je vzpodbujanje transparentnega in kvalitetnega obveščanja izdajateljev vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.

V okviru sodelovanja pri organizaciji 19. Finančno borzne konference, pri kateri Gospodarski vestnik letos sodeluje kot generalni pokrovitelj, sta se družbi dogovorili tudi za dolgoročno sodelovanje pri nadgradnji dosedanje nagrade za najboljše obveščanje delničarjev, ki jo Ljubljanska borza podeljuje družbam že od leta 1995. Nagrada Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika za najbolj odprto delniško družbo je tako dobila svoje ime - PORTAL, ki predstavlja odprtost družb za komuniciranje z vlagatelji, njena oblika pa tudi fizično predstavlja portal Ljubljanske borze. Namen sodelovanja je izboljšati prepoznavnost in moč nagrade PORTAL, spodbujati pravočasne, uporabne in verodostojne informacije s strani izdajateljev, krepiti rast in odprtost trga kapitala ter preprečevati netransparentnost in informacijsko asimetrijo na trgu. Dolgoročni cilj pa je sprememba mišljenja tako v vodstvih družb kot tudi v širši javnosti o pomenu in bistvu obveščanja ter komuniciranja delniških družb, ki pomeni dolgoročno povečevanje vrednosti družbe v širšem pomenu besede.

Ljubljanska borza in Gospodarski vestnik bosta na 19. Finančno borzni konferenci prvič ločeno podelili dve nagradi, ki pa sta združeni v enotno in skupaj predstavljata ideal oziroma cilj, kateremu naj bi družbe s svojo politiko obveščanja sledile. Pri tem bosta obe družbi ločeno, vsaka po svojih kriterijih, ocenjevali delniške družbe z vidika njihovega obveščanja, odnosa do delničarjev ter povečevanja vrednosti za delničarje. Bistvo ocenjevanja obeh družb bo podobno, razlikovalo pa se bo po usmeritvi. Ljubljanska borza bo ocenjevala družbe z vidika skladnosti z borznimi pravili in drugo regulativo, medtem ko bo Gospodarski vestnik skladno s svojo politiko promoviranja rasti in uspeha vključil tudi dimenzijo rasti po tržni kapitalizaciji.

Z nadgradnjo Nagrade Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika za najbolj odprto delniško družbo – PORTAL želita družbi po svojih močeh prispevati k izboljšanju razumevanja delničarstva tako s strani delniških družb kot tudi s strani delničarjev ter s tem posredno tudi k izboljšanju razmer na trgu kapitala.