O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z obveznicami Republike Slovenije RS04E

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 16. aprila 2002, zaradi zagotovitve varstva interesov investitorjev, sprejela odločbo o začasni zaustavitvi trgovanja z obveznicami z oznako RS04E, izdajatelja Republika Slovenija, Župančičeva 3, Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Tega dne je namreč izdajatelj obvestil borzo o sprejetem sklepu Vlade RS, na podlagi katerega bo 22. aprila 2002 izvedena predčasna delna izpolnitev obveznosti iz obveznic RS04 v tolarski protivrednosti EUR 34.783.710,02 po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR/SIT.

Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala predvidoma do prejema novega amortizacijskega načrta za navedene obveznice.