O-STA

Po 24. skupščini Gorenjske banke: Delničarji Gorenjske banke danes izvolili nov nadzorni svet

- bilančni dobiček v celoti prenesen v naslednje leto -

Brdo pri Kranju, 12. junija - Skupščina delničarjev Gorenjske banke je danes izvolila novo sestavo nadzornega sveta, potrdila pa je tudi predlog uporabe bilančnega dobička, po katerem se ta v celoti prenese v naslednje leto in se torej ne razdeli med delničarje.

Gorenjska banka je poslovno leto 2011 sklenila z 1,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in se tako uvrstila med osem slovenskih bank s pozitivnim poslovnim izidom. Njena bilančna vsota je znašala 1,9 milijarde evrov, količnik kapitalske ustreznosti pa se je gibal med 13 in 15 odstotki. Banka je obdržala nadpovprečne kazalnike donosnosti in visoko likvidnost, malenkost povečala tržni delež ter ostala med kapitalsko najbolj stabilnimi slovenskimi bankami. Stabilen je tudi finančni položaj banke, njena struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev je ustrezna.

Bilančni dobiček banke, ki vključuje preneseni čisti dobiček prejšnjih let in čisti dobiček poslovnega leta po njegovi uporabi za zakonske in statutarne rezerve, je ob koncu leta 2011 znašal 1.463.546,07 evra. Današnja skupščina je sprejela sklep, po katerem se dobička ne bo delilo delničarjem, pač pa bo ta prenesen v prihodnje leto.

Izvoljena je bila tudi nova sestava nadzornega sveta Gorenjske banke. Za štiriletni mandat oziroma do zaključka skupščine, ki bo odločala o četrtem letnem poročilu banke, šteto po datumu njihove izvolitve, 7-članski nadzorni svet tako sestavljata Mojca Globočnik in Miha Resman, ki sta bila člana nadzornega sveta že v prejšnjem mandatu, ter pet na novo izvoljenih članov: Milan Marinič, Primož Karpe, Tibor Šimonka, Matej Podlipnik in Stojan Žibert. Neposredno po skupščini se je novi nadzorni svet že sestal na konstituitivni seji, kjer je za svojega predsednika izvolil Miha Resmana.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom banke in s pozitivnim mnenjem revizorja, potrdila je poročilo nadzornega sveta o preveritvi, potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila, iz katerega je bilo razvidno, da je Gorenjska banka glede na širše poslovne okoliščine in na siceršnji položaj slovenskega bančništva, leto 2011 sklenila uspešno. Skupščina je zato potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta in jima podelila razrešnico.

Na 24. skupščini Gorenjske banke je bilo sicer prisotnih 82,39 % glasov s pravico do glasovanja, soglasno pa so bili potrjeni vsi predlagani sklepi.