O-STA

Izključitev delnic KS - SKLAD 4, PID, d. d. iz trgovanja na prostem trgu ter sprejem KS - SKLAD 4, PID in KS4 NALOŽBE v prosti trg

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 19. aprila 2002 sprejela odločbo, da se s 23. aprilom 2002 iz trgovanja na prostem trgu izključijo redne delnice z oznako KS4N, izdajatelja KS - SKLAD 4, pooblaščena investicijska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska 9.

Trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem je bilo začasno zaustavljeno zaradi postopka razdelitve družbe izdajatelja na novoustanovljeni družbi KS - sklad 4, PID, d. d., Dunajska 9, Ljubljana, in KS4 NALOŽBE, družba za investiranje in nepremičnine, d. d., Dunajska 9, Ljubljana. Borza je namreč 18. aprila 2002 prejela odločbo KDD o opravljeni zamenjavi za delnice novih družb ter izbrisu delnic z oznako KS4N iz centralnega registra vrednostnih papirjev.

Istega dne je uprava Ljubljanske borze sprejela tudi odločbi o sprejemu 26.381.090 navadnih delnic družbe KS - SKLAD 4 s skrajšano oznako K4SR, v skupni nominalni vrednosti 2.638.109.000,00 SIT, ter o sprejemu 1.525.271 navadnih imenskih delnic družbe KS4 NALOŽBE v skupni nominalni vrednosti 1.525.271.000,00 SIT s skrajšano skupno oznako K4NR, v prosti trg borze. Prvi dan trgovanja z navedenimi delnicami prek BTS bo v četrtek, 25. aprila 2002.