O-STA

Sprejem delnic IMP KLIMAT v prosti trg

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 23. aprila 2002 na podlagi 58.člena Pravil borze sprejela odločbo o sprejemu 353.900 navadnih imenskih delnic družbe IMP KLIMAT, Industrija klimatske opreme in strojev, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, v skupni nominalni vrednosti 353.900.000,00 SIT v trgovanje na prostem trgu.

Glavna dejavnost družbe je proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva. Osnovni kapital je sestavljen iz 353.900 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, ki so bile 6. decembra 2001 izdane v nematerializirani obliki. ISIN koda delnic je SI 003111114 7, skrajšana skupna oznaka KLLG, prvi dan trgovanja prek BTS pa je petek, 26. april 2002.