O-STA

Sprostitev trgovanja z obveznicami Republike Slovenije RS04E

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 24. aprila 2002 sprejela odločbo, s katero se z naslednjim dnem sprosti trgovanje z obveznicami Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog z oznako RS04E, izdajatelja Republika Slovenija, Župančičeva 3, Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

22. aprila 2002 je bila namreč izvedena predčasna delna izpolnitev obveznosti iz obveznic RS04, zaradi česar znaša nova nominalna vrednost navedene obveznice 380 EUR, skupna nominalna vrednost obveznic 101.709.280 EUR, njihova stara oznaka RS04E pa se zamenja z novo oznako RS4E. ISIN koda obveznic ostane nespremenjena.